Цели

ЦЕЛИ


Планираните по проекта FAS дейности имат за цел:
насърчаване на мерките за превенция на преждевременното отпадане от училище, валоризиране на разнообразието чрез методологии, които повишават емоционалните компетенции на учениците в училищен контекст

  • систематизиране на европейски педагогически практики и инструменти, особено на тези, основаващи се на приобщаващи подходи и на разнообразието от стилове на учене, насърчаване на интеграцията на деца в неравностойно положение
  • развитие на емоционалните и социални компетенции на учениците в учебната среда, която оценява различията
  • повишаване на компетенциите на учителите в основните и средните училища с цел разработване на приобщаващи дидактически подходи, които допринасят за емоционалния и социалния растеж на учениците
  • активно включване на родителите в действията за повишаване на емоционалните компетенции и социалните умения на техните деца
  • промотиране на постоянна платформа за взаимно обучение и обмен между националните власти, отговарящи за училищното образование, улесняване на приемането на общи политики, мерки и практики в рамките на ЕТ2020

Към лентата с инструменти