Резултати

РЕЗУЛТАТИ


Партньорите се ангажират да предоставят на училищата, семействата и експертите, работещи в сферата на образованието, следните иновативни продукти

  • Изследване на усещането за комфорт в училищес нови показатели за възприемането на учебната среда от страна на учениците, за техните емоционални и жизнени компетенции и стилове на учене
  • Педагогически практики и инструменти, придружени с методически указания за използването им, за прилагане на приобщаващи педагогически подходи за подобряване на емоционалните и социални компетенции на учениците
  • Учебни програми, курсове и образователни инструменти за учители и родители, очертаващи модели за повишаване на емоционалните и социални компетенции в учениците
  • Форми и инструменти за тестване и оценка, за споделяне на начините на прилагане и за сравняване на резултатите и въздействията
  • Образователни общности и форуми на заинтересованите страни, за обмен на методологии, инструменти, опит, за подкрепа на съвместното създаване на ефективни образователни модели
  • Препоръки за прилагането на съответната политика в държавите-членки на ЕС
  • Образователни мрежи на национално и европейско ниво, фокусирани върху контекста на основното училище
Към лентата с инструменти