Cele

CELE


Projekt FAS podkreśla działania ukierunkowane na:
promowanie środków zapobiegania przedwczesnemu porzucania szkoły, zwiększenie różnorodności poprzez zastosowanie metod zwiększających emocjonalne kompetencje uczniów w kontekście szkolnym;

  • usystematyzowanie europejskich praktyk i narzędzi pedagogicznych, opartych na podejściu integracyjnym oraz na różnorodności stylów uczenia się, sprzyjających integracji dzieci pochodzących ze środowisk problemowych;
  • rozwijanie emocjonalnych i społecznych kompetencji uczniów w środowiskach edukacyjnych, które waloryzują różnorodność;
  • doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych i średnich mających na celu rozwijanie integracyjnych ścieżek dydaktycznych dbających o emocjonalny i społeczny rozwój uczniów;
  • aktywne angażowanie rodziców w działania wzmacniające kompetencje emocjonalne i umiejętności społeczne dzieci;
  • promowanie platformy wzajemnego uczenia się i wzajemnej wymiany pomiędzy organami krajowymi odpowiedzialnymi za edukację szkolną, ułatwiające przyjmowanie wspólnych polityk, środków i praktyk w ramach ET2020.