Проектът

MEETING IN MURCIA, MAY 2017
7 май 2017
В УЧИЛИЩЕ Е ЯКО: Резултати от изследване на комфорта в училищната среда
16 май 2018

Проектът „В УЧИЛИЩЕ Е ЯКО“, стартиран през 2017 г. и финансиран от Европейската комисия по програмата ERASMUS +, осигурява проектирането и разработването на експериментални действия, основани на емоционалното измерение на училищния опит с цел предотвратяване и намаляване на преждевременното напускане на училище. Проектът има за цел да гарантира успеха в училище на децата в началните и средните училища, по-специално на тези, които живеят в рискови райони и / или в уязвимо положение, чрез насърчаване на разнообразието и приобщаващото образование в учебната среда. Освен това, проектът цели да систематизира на европейско ниво педагогически практики и инструменти, основани на приобщаващи подходи и на разнообразието от стилове на учене, насърчавайки интеграцията на децата в уязвими среди.
Проектът „В УЧИЛИЩЕ Е ЯКО“ включва и действия, насочени към подобряване на уменията на учителите от началното и средното училище с цел разработване на пътеки за приобщаващо обучение, насочени към емоционалния и социален растеж на учениците. За да се осигури ефективно подобряване на емоционалните компетентности и социалните умения на децата, техните родители ще бъдат пряко ангажирани в дейностите. И накрая, ще се насърчава постоянна платформа за взаимно обучение и взаимен обмен между националните органи, отговорни за училищното образование, което ще улесни приемането на общи политики, мерки и практики в рамките на ET2020.
Дейностите по проекта, които ще гарантират постигането на посочените по-горе цели, ще се извършват в 4 европейски страни (Италия, Испания, Полша, България) и са:
проучване на комфорта на децата в училище, по отношение на тяхното възприемане на образователната среда, техните компетентности и различни стилове на учене. Изследването вече е завършено.
проектиране и тестване на педагогически модели и инструменти, базирани на приобщаващо обучение, насочени към насърчаване и подобряване на емоционалните и социални компетентности на учениците, допринасящи за създаването на оптимална образователна среда, в която никой не се чувства изключен;
прилагане на учебни пътеки за учители и обучители, които работят с ученици със специфични потребности и / или увреждания, за адаптиране на педагогическите модели и инструменти, предназначени за тяхната училищна реалност;
разработване на неформални курсове за обучение с родители, които ще имат възможност да наблюдават и следят дейностите по проекта, да се научат как да използват предлаганите образователни инструменти у дома, за да насърчат подобряването както на техните емоционални и социални умения, така и на техните деца. Включването на родителите в проекта ще бъде от основно значение за подкрепата в процесите на обучение, които ще бъдат въведени. Партньорството на проекта „В УЧИЛИЩЕ Е ЯКО“ се състои от:
ASOCIACION CULTURAL EUROACCION MURCIA (ES) – www.euroaccion.com
TIBER UMBRIA COMETT EDUCATIONPROGRAMME (IT) – www.tucep.org
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (PL) – www.medyk.edu.p l
INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANISATIONS (BG) – www.itpio.eu
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, REGIONAL DEPARTMENT OF EDUCATION – BLAGOEVGRAD RDE (BG) – www.rio-blg.com
FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA ONLUS (IT) – www.fondazionealario.it
BASE CENTRO srl (IT) – www.superficie8.it
OXYS MANAGEMENT UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) / OXY (D) – www.oxys-management.de/

Comments are closed.